— About us—

The Secretariat

Secretary-general:

Zeng Guobin, 2186588


Deputy Secretary General:

Shi Huixia, 2180308


Head of General Office:

Zhenghui, 2187700


Head of Service Section:

Jinpeng, 2186555


Head of Liaison Section:

Zhang Wenbo, 2187700


Consulting Room:

Wang Xin, Xu Liying, Wang Jianwei, 2182227